SCG Nieuws en Mededelingen

Terug
dinsdag 26 september '23

Jaarvergadering SCG

Beste leden van SCG,

Graag wil het bestuur al haar leden uitnodigingen voor de jaarvergadering die a.s. donderdag 28 september 2023 gepland staat. Aanvang van de jaarvergadering is 21.30 uur in de kantine van SCG.

Bij aanvang van de leden vergadering om 21.30 uur dienen 50% + 1 lid van de leden aanwezig te zijn. Anders wordt de aanvangstijd van de jaarvergadering uitgesteld tot 21.45 uur.
Jeugdleden jonger dan 18 jaar mogen door hun wettelijk vertegenwoordiger worden vertegenwoordigd tijdens de Algehele Ledenvergadering.

Wees allen welkom!

Ondestaand treffen jullie nog de agenda voor de aankomende ledenvergadering en het algehele verslag van onze laatste ledenvergadering 2020-2021

 

Agenda Algehele Ledenvergadering 2021-2022/ 2022-2023

1. Opening om 21.30 uur of 21.45 uur

2. Goedkeuring verslag Algehele Ledenvergaderingen

3. Mededelingen van het bestuur

4. Verslag van de secretaris

5. Verslag van de penningmeester

6. Verslag van de kascontrolecommissie

7. Rondvraag

 

Verslag Algehele Ledenvergadering SCG 2020-2021

Bij aanvang van de vergadering om 21.30 uur blijkt dat het vereiste aantal leden, volgens voorschriften 50% van het totale aantal leden + 1, niet aanwezig is. Op basis van de statuten wordt de vergadering met een vijftiental minuten uitgesteld.

Jeugdleden jonger dan 18 jaar jong mogen door hun wettelijke vertegenwoordiger
worden vertegenwoordigd tijdens de Algehele Ledenvergadering.

De aanwezige leden plaatsen hun handtekening op de presentielijst bij binnenkomst.

 1. Opening door de voorzitter / het bestuur

De Algehele Ledenvergadering wordt geopend door ons bestuurslid, John Gorissen. Opnieuw een groot woord van dank richting alle vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor SCG. Zonder al deze vrijwilligers zou ook SCG geen bestaansrecht hebben. Het is enorm belangrijk dat wij dit verzette werk blijven waarderen.

 1. Goedkeuring verslag Algehele Ledenvergadering

Bij de digitale uitnodiging voor de vergadering hebben alle leden het verslag ontvangen van de Algehele Ledenvergadering 2019-2020. De aanwezige leden hebben geen op- of aanmerkingen waarmee het verslag door de vergadering wordt goedgekeurd.

 1. Mededelingen van het bestuur

Complex:

Al meerdere jaren achter elkaar is het bestuur en enkele vrijwilligers van onze vereniging in gesprek met de gemeente Eijsden-Margraten over de staat van ons complex en dan met name ook de speelvelden. De slechte veldconditie zorgt voor problemen binnen onze vereniging om het zo geliefde voetbalspel te kunnen beoefenen. Het bestuur is druk bezig om van ieder seizoen een dossier bij te houden van onze drie speelvelden, denk hierbij aan foto’s, gesprekken met de leveranciers die het onderhoud verzorgt namens de gemeente Eijsden-Margraten. Uiteindelijk moet dit totale dossier inclusief begeleidende brief overhandigt worden aan het college van Burgemeester en Wethouders om zo onze noodkreet tot kunstgrasveld kracht bij te zetten! Het bestuur blijft zich onverminderd inzetten om deze problemen op te lossen.

Oproep tot nieuwe bestuursleden voor SCG:

John Gorissen doet (wederom) een oproep in de algehele ledenvergadering of er enkele leden/personen zijn die in de nabije toekomst een bestuurdersfunctie binnen de vereniging willen innemen. In de toekomst zullen (mogelijk) enkele functies vrijkomen, die opgevangen dienen te worden zodat niet te veel werk bij één persoon terecht komt.


Materialen:

Samen met inzet van enkele vrijwilligers en bijdrage van sponsoren proberen wij als vereniging weer te investeren in nieuwe materialen. Dit gaat voor de vereniging vaak om grotere bedragen, denk alleen al aan het investeren in nieuwe ballen om te trainen en om wedstrijden te spelen. Kortom het bestuur blijft zich inzetten om nieuwe materialen aan te schaffen en te delen met de leden.

Bedankt, bedankt, bedankt:

 

 • Er zijn nog enkele personen die wij via deze gelegenheid willen bedanken voor hun inzet binnen onze vereniging.
 • Onze kantinevrijwilligers, bedankt!
 • Onze klusgroep, bedankt!
 • Onze kaderleden, bedankt!
 1. Verslag van de secretaris

Het verslag van de secretaris is opgesteld door Chayenne Eerlingen waarvoor de complimenten.
Chayenne neemt het woord en leest het gehele verslag voor aan de vergadering. Bij het digitaal versturen van het verslag van de Algehele Ledenvergadering middels een nieuwsbrief, wordt een afschrift van het verslag van de secretaris bijgevoegd.
 

 1. Verslag van de penningmeester

Het financieel jaarverslag is wederom opgesteld door onze penningmeester, Philip Gorissen, waarvoor de complimenten.
Philip zal het jaarverslag kort en krachtig toelichten.
Het financieel jaarverslag bestaat uit een toelichting op de balans per 30 juni 2020 en de winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020.

Wanneer een lid van onze vereniging de financiële cijfers wil inzien is dit mogelijk en kan men zich altijd melden bij onze penningmeester.
 

 1. Verslag van de kascontrolecommissie

De kascontrole werd o.a. uitgevoerd door de aanwezen leden en geven hierover een gepaste toelichting, naar de leden aanwezig op de algehele ledenvergadering.

Het feit dat onze penningmeester een overzichtelijke en transparante administratie voert wordt enorm gewaardeerd door de commissie. De boekhouding ziet er goed uit, waarvoor de complimenten. Enkele bonnetjes zijn steekproefsgewijs gecontroleerd.

Na goedkeuring door de vergadering wordt de penningmeester en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.

Aangezien de huidige kascontrolecommissie twee boekjaren heeft gecontroleerd, moeten er nieuwe leden voor de kascontrolecommissie worden aangesteld. Camiel Houten, Tim Starren en Mike Schiepers zijn de nieuwe deelnemers van de kascontrole volgend jaar.

 1. Rondvraag
   
 • John Peters: Het vangnet achter het doel op het B veld is kapot, is het mogelijk dat dit vervangen wordt. Het bestuur geeft aan hierover contact op te nemen met de gemeente om te zorgen dat dit gerepareerd wordt.
 • Yvo Soudant: Het inplannen van het oud papier, verzoek om opnieuw vast te stellen wie er maandelijks aan de beurt is en dit tijdig publiceren, zodat de teams hier rekening mee kunnen houden. Het bestuur geeft aan een nieuwe plannen te maken en deze te publiceren op de website.

Extra vermelding aan het einde van de vergadering:

 • Stem op SCG in de Raboclubsupport actie
 • Koop boodschappen bij onze hoofdsponsor plus Custers te Eijsden en verzamel bonnetjes ten gunste van SCG
 • Buiten mag er niet meer gedronken worden uit glaswerk bij de wedstrijden. De boete voor de vereniging bedraagt € 1.000,- en bij de 3e overtreding wordt de kantine gesloten!
 • John laat drie leden nog een zuipkaart trekken uit de “bak”. Winnaars van een zuipkaart zijn: Yvo Soudant, Rob Dupont en John Peters

Ten slotte dankt John Gorissen (nogmaals) alle vrijwilligers die hun tijd besteden aan SCG!!

Na een redelijk bezochte Algehele Ledenvergadering 2020 sluit John Gorissen de vergadering en nodigt iedereen uit om samen een consumptie op kosten van SCG te nuttigen.


 

 

SCG Agenda

vrijdag 29 december '23
Ophalen oud papier SCG 3
...

vrijdag 26 januari '24
Ophalen oud papier SCG 4
...

vrijdag 23 februari '24
Ophalen oud papier SCG Veteranen
...

SCG Jarigen